ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

на надання освітніх послуг дошкільної або позашкільної освіти

Прочитайте текст даної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам уточнити інформацію за тел. (097) 144–00-11.

У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтесь з всіма умовами оферти і Вам зрозумілі всі її положення.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 ЦКУ і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 2.4. Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ acc
 1. Предметом цього Договору є надання Школою інформаційних технологій IT FUTURE освітніх послуг позашкільної освіти Замовнику послуг,  згідно обраного переліку освітніх послуг, розміщених на сайті www.itfuture.com.ua у розділі «Наші курси», на визначених Договором умовах.  
 2. Виконавець бере на себе зобов’язання з надання освітніх послуг у Школі інформаційних технологій “IT Future (далі – Послуги);
 3. Тривалість одного заняття складає не менше двох академічних годин;
2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ acc

2.1. Договір укладається між Виконавцем освітніх послуг і Замовником   послуг у формі договору приєднання (ст. 634 ЦКУ). 

2.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником  послуг всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання освітніх послуг дошкільної та позашкільної освіти в  Школі інформаційних технологій IT FUTURE згідно обраному переліку освітніх    послуг, розміщених на сайті www.itfuture.com.ua у розділі «Наші Курси». 

2.3.  Замовник послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними в загальнодоступному місці Виконавця освітніх послуг, або на сайті Виконавця освітніх послуг шляхом оплати Замовником,   або іншою особою  послуг Виконавця освітніх послуг згідно тарифів, вказаних на  сайті www.itfuture.com.ua у розділі “Наші курси”;

2.4. Внесення передплати за відповідний курс є підтвердженням заявки на відповідний курс та період занять.

2.5. Укладання Договору означає, що Замовник послуг: 

–  у необхідному для нього обсязі ознайомився з функціонуванням і правилами надання освітніх послуг;

– приймає всі умови  вказаного Договору без зауважень. 

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ acc

 

 1. Освітні послуги надаються Замовнику послуг виключно на попередній платній основі шляхом оплати абонементів за 4 заняття відповідно до Тарифів, вказаних на сайті www.itfuture.com.ua;

 2. Оплата за навчання здійснюється незалежно від того, відвідує дитина заняття чи ні;

 3. При неоплаті заняття без попередження замовником, учень до занять не допускається. Виконавець залишає за собою право відмовити в наданні освітніх послуг Користувачу, що не звільняє останнього  від  виконання  своїх  фінансових зобов’язань  перед  Школою інформаційних технологій IT FUTURE. Також, CRM система автоматично видаляє учня зі списку групи при наявності одного неоплаченого заняття.

 4. За несвоєчасно внесену платню нараховується пеня у розмірі 1 (одного) % від суми заборгованості за кожний прострочений день.

 5. Оплата, внесена Замовником  послуг за освітні послуги, у разі одностороннього припинення договору Виконавцем освітніх послуг у зв’язку з порушеннями умов даного Договору з боку Замовника – не повертається;

 6. Відновити навчання можна за Вашим бажанням і при наявності вільних місць у групах після виконання Замовником  послуг своїх фінансових зобов’язань.

 7. Адміністрація Школи інформаційних технологій “IT FUTURE” не зобов’язана і не повинна ініціювати відпрацювання пропущеного оплаченого заняття.Оплатити навчання можна на нашому сайті або за реквізитами:

  Одержувач: ШЕМЧУК А.М. ФОП

  Рахунок: UA333218420000026003040104130

  МФО: 305299

  ЭДРПОУ: 3257808722

  Банк: ПАТ КБ ПриватБанк

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ acc

Виконавець освітніх послуг зобов’язаний: 

 • Організувати діяльність з навчання дитини відповідно до її віку, індивідуальних особливостей, змісту освітньої програми;

 • Розвивати здібності й  інтереси дитини;

 • Здійснювати надання освітніх послуг із застосуванням індивідуального підходу до дитини;

 • Попередити про відміну або перенесення заняття завчасно. Школа інформаційних технологій “IT FUTURE” не несе відповідальності за несвоєчасне попередження у випадку, якщо Замовником  послуг було надано неактуальні контактні дані.

 • Надавати консультативну допомогу «Батькам» у вихованні й навчанні дитини;

 • Використовувати сучасні педагогічні технології;

 • Виконувати санітарні та пожежні норми для дошкільних та позашкільних установ короткострокового перебування.

Виконавець освітніх послуг має право: 

 • Комплектувати групи за віковими ознаками дітей

 • у випадку тривалої відсутності дитини (протягом більше 14 календарних днів) без поважної причини, підтвердженої документально;

 • Виконавець послуг залишає за собою право здійснювати заміну педагогів та корегувати розклад.

 • Призупинити надання освітніх послуг чи відрахувати дитину при несвоєчасному виконанні Замовником  своїх фінансових зобов’язань перед Школою інформаційних технологій IT FUTURE.

 • Виконавець освітніх послуг залишає за собою право виключити дитину з групи, якщо її поведінка загрожує психічному та(або) фізичному здоров’ю інших дітей у групі. Послуги за цим Договором вважаються наданими в повному об’ємі, оплата за невикористані заняття не повертається.

 • Не приймати до відвідування занять хвору дитину;

 • Проводити відеонагляд у приміщеннях Школи інформаційних технологій IT FUTURE;

 • Проводити фото-та відео зйомку у приміщеннях Школи інформаційних технологій IT FUTURE, використовувати та розміщувати фото- та відео контент із зображенням відвідувачів школи на публічних ресурсах в рекламних та інформаційних цілях.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА acc

5.1. Замовник послуг (або його довірена особа) зобов’язаний: 

5.1.1. Упродовж усього періоду користування освітніми послугами  дотримуватися умов цього Договору.

5.1.2. Дотримуватись правил відвідування Школи інформаційних технологій “IT FUTURE”.

5.1.3. Заздалегідь сповіщати адміністрацію про відсутність дитини на плановому занятті або відпрацюванні заняття.

5.1.4. Відшкодовувати будь-які збитки (фінансові, моральні) Школі інформаційних технологій “IT FUTURE”, які сталися з вини дитини та/або батьків. 

5.2. Замовник  послуг має право:

5.2.1. Користуватись  послугами згідно умов даного Договору;

5.2.2. Вимагати від Виконавця виконання вимог  даного Договору;

5.2.5. Вносити пропозиції що до покращення роботи Школи інформаційних технологій “IT FUTURE”;

5.2.6. Приймати участь у заходах Школи інформаційних технологій “IT FUTURE”. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІВ acc

6.1. Виконавець освітніх послуг несе відповідальність перед Замовником  послуг  у розмірі суми Передоплати за невикористані заняття, документально підтвердженої.

6.2. Виконавець освітніх послуг не несе відповідальності за збитки Замовника послуг, що виникли в результаті: порушення Замовником  послуг встановленого порядку поводження у приміщеннях та на територіі Школи інформаційних технологій “IT FUTURE”,  користування і експлуатації обладнання, а також у випадку  відмови  в обслуговуванні Замовника послуг у відповідності з вимогами  данного  Договору;  

6.3. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України,  з урахуванням умов Договору. 

6.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами. 

6.5. У випадку порушення  Замовником  послуг умов цього Договору Виконавець освітніх послуг не несе відповідальності за  ті зобов’язання, які вказані в Договорі .

6.6. За порушення кожного з пунктів дійсних умов цього Договору  Виконавець освітніх послуг залишає за собою право або не допустити дитину Замовника послуг до відвідування   занять,  або заборонити входити на територію Школи інформаційних технологій “IT FUTURE” особам, які порушили умови цього Договору. При цьому послуги за цим Договором вважаються наданими в повному обсязі, гроші, сплачені за послуги, такому Замовнику послуг не компенсуються.  Рішення про недопущення дитини до занять  або заборону входу Замовнику і його довіреним особам приймає керівництво Виконавця освітніх послуг. 

7. ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ acc

7.1. Договір може бути розірвано у наступних випадках: 

7.1.1. При прийняті Замовником  послуг рішення  про відмову від отримання освітніх послуг Закладу й повідомлення про це Адміністратора школи шляхом телефонного дзвінка або e-mail листа.

7.1.2. При прийняті Виконавцем освітніх послуг відповідного рішення на підставі  систематичного невиконання «Батьками»  своїх зобов’язань, та повідомленням їх  про це за п’ять календарних днів.

7.1.3. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.  

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК acc

8.1. Всі суперечки і розбіжності,  що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання  вимог даного Договору,  підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї з Сторін до другої. 

8.2. Виконавець освітніх послуг після отримання від Замовника послуг претензії, зобов’язаний протягом 20 (двадцяти) робочих днів її розглянути та направити Користувачеві послуг мотивовану відповідь. 

8.3. Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд  за місцем знаходження Виконавця освітніх послуг

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ acc

9.1. Замовник послуг гарантує,  що всі умови цього Договору йому зрозумілі  і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

9.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони  зобов’язуються керуватися нормами діючого законодавства  України.

9.3. Виконавцем освітніх послуг за цим договором є: ТОВ «ІТ ФЮЧЕ СКУЛ», ОКПО: 43951059.

10. РЕКВІЗІТИ ДЛЯ ОПЛАТИ acc

Одержувач: ШЕМЧУК А.М. ФОП

Рахунок: UA323052990000026003000129118

МФО: 305299

ЭДРПОУ: 3257808722

Банк: ПАТ КБ ПриватБанк